Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Budovanie kapacít samosprávy a občianskej spoločnosti v regióne Gagauzsko, Moldavsko

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Clovek v ohrozeni
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 17.10.2014
Dátum ukončenia záväzku 30.11.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Projekt reaguje na hlavný cieľ výzvy programu a to budovanie občianskej spoločnosti prostredníctvom zefektívnenia fungovania samosprávy a zvýšenie participácie občanov na správe vecí verejných. Projekt chce odovzdať unikátne slovenské skúsenosti v oblasti budovania demokratickej samosprávy a spolupráce štátnych, súkromných a mimovládnych organizácií pre rozvoj komunít v multietnickom prostredí. Vychádza z predpokladu, že zlepšenie prechodu k demokracii v Moldavsku, vedie cez decentralizáciu moci v rukách štátnych orgánov na miestne samosprávy. Ďalším krokom k zlepšeniu stavu občianskej spoločnosti je budovanie zručnosti lokálnej demokracie u zamestnancov samospráv a občianského aktivizmu mládeže, čo následne pomôže v procese demokratickej transformácie zdola. Prínos tejto transformácie je mimoriadne dôležitý v súčasnej situácii, kedy si moldavská spoločnosť nanovo definuje priority a smerovanie budúceho rozvoja. Projekt sa zameriava na štyri kľúčové skupiny z hľadiska lokálnej demokracie: samosprávy, podnikateľov, mimovládne organizácie (MVO) a mládež. Ich predstavitelia získajú vedomosti a zručnosti na spoločných tréningoch a najaktívnejší z nich sa zúčastnia študijnej cesty na Slovensko, kde sa oboznámia s príkladmi fungovania lokálnej demokracie v multietnickom prostredí. Po návrate v rámci verejných diskusií a mediálnych výstupov, ako aj spoločných lokálnych projektov oboznámia verejnosť vo svojich mestách či oblastiach s tým, čo na Slovensku získali. Projekt sa realizuje v moldavskom regióne Gagauzsko, v mestách Komrat a Ceadir-Lunga, ktoré nie sú zahrnuté v programoch cezhraničnej spolupráce EÚ či sú v menšej miere pokryté inými donormi.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 99 988 € 22 400 €
2015 0 € 52 820 €
Spolu 99 988 € 75 220 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Budovanie kapacít samosprávy a občianskej spoločnosti v regióne Gagauzsko, Moldavsko voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Budovanie kapacít samosprávy a občianskej spoločnosti v regióne Gagauzsko, Moldavsko 75 220 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región