Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine: Implementácia výberovych konaní EÚ

Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine: Implementácia výberovych konaní EÚ

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt NISPAcee
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Dimaći, BA
  Zemepisná dĺžka 16.63621
  Zemepisná šírka 44.87757
Dátum zazmluvnenia záväzku 02.11.2016
Dátum ukončenia záväzku 31.01.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Projekt: Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine: Implementácia výberovych konaní EÚ BiH odovzdala prihlášku do EÚ vo februári 2016. Hoci na kandidátsky štatút musí ešte čakať, musí pokračovať v reformách, ktorými EÚ členstvo podmieňuje. Bosna and Herzegovina je v počiatočnom štádiu aproximácie s Európskymi štandardami. V systéme vodného hospodárstva krajina stále postráda konzistentú a harmonizovanú politiku na štátnej úrovni, ktorá by zahŕňala implementáciu legislatívy, monitoring a plánovanie riadenia vodných tokov. Stratégia vodného hospodárstva pre roky 2010 – 2022 sa implementuje. Navrhujú sa nariadenia pre zavádzanie EÚ smerníc, ale kapacity krajiny pre implemetáciu vodohospodárskych acquis ostávajú nedostatočné. Existujúca personálna štruktúra v inštitúciách vodného hospodárstva musí byť posilnená. Špeciálna pozornosť sa musí venovať budovaniu kapacít miestnych a regionálnych administratívnych úradov, nakoľko miestny personálny rozvoj je základom pre trvalo udržateľné vodné hospodárstvo. Schopný a správne vyškolený personál pre plánovanie, rozvoj a riadenie projektov infraštruktúry je kľúčový. BiH je v tejto oblasti v kritickej situácii, s úbohou infraštruktúrou a veľmi nízkou úrovňou riadenia. Fondy EÚ a ďalšie sú k dispozícii, ale krajina trpí nedostatkom kapacít pre ich absorbovanie a nedostatkom efektívneho riadenia pre zlepšenie v tomto sektore. Záväzky vyplývajúce z Agendy reforiem BIH 2015-2018 sú spojené, medzi iným, s plánovaním a implementáciou infraštruktúrnych projektov v sektore vodného hospodárstva. Preto, aby bolo možné čerpať finančné prostriedky EÚ, je potrebné dodržiavať pravidlá a postup zadávania zákaziek podľa EÚ legislatívy. Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstvo v Bosne a Hercegovine je preto hlavným cieľom projektu. Špecifickým cieľom projektu je efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine podľa podmienok EÚ so zameraním na prenos slovenských skúseností. Výstupy projektu sú rozdelené do dvoch častí: 1.1 Metodický sprievodca pre implementáciu výberových konaní vodohospodárskych projektov v Bosne a Hercegovine podľa podmienok EÚ – vypracované manuály A (A1,A2,A3,A4), B, C, D, E, F 1.2. Vybudované odborné kapacity v Bosne a Hercegovine pre riadenie výberových konaní vodohospodárskych projektov podľa podmienok EÚ Aktivity potrebné pre dosiahnutie očakávaných výsledkov zahŕňajú projektové stretnutia SK a BiH expertov a projektového tímu, zber dát a analýzu súčasného stavu v BIH, dve pracovné cesty SK expertov do BIH, počas ktorých sa uskutočnia konzultácie s lokálnymi expertami, úradníkmi, projektantami a prevádzkovateľmi čistiarní odpadových vôd, prehliadky existujúcich čistiarní či rozostavaných stavieb a v rámci tretej cesty je plánované 3-dňové školenie a následne PR konferencia. Ďalej to bude študijná cesta pre 7 BIH expertov na Slovensko zameraná na osobné oboznámenie sa so slovenskými skúsenosťami s výstavbou a prevádzkovaním čističiek odpadových vôd, financovaním a riadením projektov podľa metodiky EÚ s implemetáciou EÚ nariadení a smerníc. Slovenskí experti budú vypracovávať 6 manuálov v anglickom jazyku, ktoré budú preložené do bosnianskeho jazyka. V závere sa uskutoční 3-dňové školenie pre 10 školiteľov a 10 relevantných úradníkov a PR konferencia pre 40 účastníkov - zástupcov samospráv, ministerstiev, médií, aj mimovládnych organizácií. Výsledky projektu sa budú diseminovať elektronickou formou na 80 miestnych samospráv, 10 regionálnych a 4 federálne a republlikové ministerstvá a cez komunikačné a distribučné nástroje žiadateľa a BIH partnera širokej verejnosti. Vyškolení školitelia budú v rámci školiacich programov CSAF BIH viesť ďalšie školenia aj po ukončení trvania projektu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 100 000 € 90 000 €
2018 0 € 9 786 €
Spolu 100 000 € 99 786 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika sektora vodného hospodárstva a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine: Implementácia výberovych konaní EÚ voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine: Implementácia výberovych konaní EÚ 99 786 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región