Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030

Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 09.08.2017
Dátum ukončenia záväzku 14.09.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Agenda 2030 so sebou prináša nové trendy v rozvojovej spolupráci a tlačí na širšie prepájanie sa s aktérmi z ďalších oblastí, ako aj budovanie kapacít. Cieľom tohto projektu je zvyšovať kapacity slovenských aktérov, aktívnych v rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci a globálnom vzdelávaní, ako aj kapacít ich strešnej organizácie, v ktorej sú združené, ale zároveň vytvoriť priestor pre nové partnerstvá a zdieľanie skúseností na medzinárodnej úrovni a prispieť k zvyšovaniu povedomia o tejto problematike. Projekt má dva špecifické ciele. Prvým je prehĺbiť partnerstvo a spoluprácu medzi aktérmi rozvojovej spolupráce, podporiť ich, posilniť ich vnútorné štruktúry, podporiť synergie, koordináciu a efektívnosť ich aktivít. K tomu vedú aktivity zamerané na budovanie kapacít členských organizácií, expertízy a facilitácie pracovných skupín a efektívnejšie poskytovania informácií. Seminár, či školenie o trendoch financovania EÚ, podpora verejných zbierok, vytváranie priestoru na spoluprácu s podnikateľským sektorom a advokácia za navýšenie finančných prostriedkov na oficiálnu rozvojová pomoc SR, by mali prispieť k diverzifikácii zdrojov financovania a navyšovaniu ODA. Druhým špecifickým cieľom je zvýšenie verejnej informovanosti a povedomia o rozvojovej spolupráci. Aktivity vo forme spracovania informačných materiálov, mediálnych výstupov, odborných dokumentov a odporúčaní, propagácii cez webovú stránku a sociálne siete sú zamerané na dve cieľové skupiny – širokú verejnosť a odbornú verejnosť ako sú poslanci/kyne, tvorcovia/kyne politík a médiá o aktuálnych témach a výzvach slovenskej rozvojovej spolupráce, vrátane Agendy 2030.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 49 995 € 44 996 €
Spolu 49 995 € 44 996 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zvyšovanie povedomia o rozvoji 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030 44 996 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región