Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja.

Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja.

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 08.11.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.10.2020
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Projekt reaguje na potrebu vzdelávať Európanov/Slovákov o globálnych rozvojových témach a riešeniach pre udržateľné bývanie. Ponúka špecializované neformálne vzdelávanie pre zainteresované skupiny o práve na pôdu, rodovej rovnosti, bývaní a znižovaní chudoby a ukazuje vzájomnú závislosť medzi Európou a globálnym juhom - rozvojovými krajinami Afriky, Strednej a Latinskej Ameriky a Ázie. Projekt je súčasťou zastrešujúceho projektu Build Solid Ground financovaného Európskou úniou, ktorý bude realizovaný tri roky v jedenástich európskych krajinách, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Írsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku a Veľkej Británii, ako aj v niektorých krajinách mimo Európy. Slovenská vláda sa spolu s ostatnými európskymi krajinami zaviazala prijatím cieľov trvalo udržateľného rozvoja a New Urban Agenda - dvoch globálnych rámcov, ktoré tvoria kolektívny návrh trvalo udržateľného mestského rozvoja na nasledujúce desaťročia k príslušným výstupom a aktivitám Chceme slovenských občanov informovať o týchto záväzkoch, zapojiť ich do podpory globálnych otázok týkajúcich sa bývania a pôdy a ukázať, ako naše sociálne, hospodárske a environmentálne blaho závisí od prosperity vo zvyšku sveta. Na Slovensku projekt rozšíri knižnicu Informačného centra globálneho vzdelávania - Libraria, zorganizuje verejné diskusie pre pedagógov zo stredných škôl a verejnosť, premietania dokumentárnych filmov pre školy a vytvorí propagačné materiály na podporu šírenia výsledkov projektu. Projektová časť na Slovensku benefituje primárne stredoškolských učiteľov a študentov ako i širšiu verejnosť /zameranie na mládež/. Pomáha tak k formovaniu názorov na rôzne globálne témy a urobiť tak zmenu vo vlastnom okolí. Európsky projekt je zacielený na šírenie povedomosti verejnosti o globálnych právach, riešenia, záväzkoch, sľuboch a globálnej agende týkajúcej sa bývania, pôdy a miest. Po ukončení projektu by mala mať cieľová skupina nadobudnuté vedomosti, kompetencie ako i príležitosti, aby sa stali akítnymi hráčmi v oblasti udržateľného bývania, pôdy a miest a kampaní na toto zameraných, a aj prostredníctvom efektívnych dobrovoľníckych príležitostí. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 31 180 € 28 062 €
Spolu 31 180 € 28 062 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zvyšovanie povedomia o rozvoji 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja. voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja. 28 062 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región