Informácie

Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky

Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky (SR) predstavuje príspevok SR k budovaniu svetovej stability, prosperity a bezpečnosti pomocou efektívnych partnerstiev v rámci medzinárodného spoločenstva. Rozvojovou spoluprácou zameranou na odstraňovanie chudoby pomáhame aj vlastnej krajine. Problémy rozvojových krajín ako terorizmus, chudoba, nelegálna migrácia, či klimatické zmeny, sú v súčasnom globálnom svete aj našimi problémami.

Rozvojová spolupráca je integrálnou súčasťou a nástrojom zahraničnej politiky SR. Jej cieľom je prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju najmä prostredníctvom znižovania chudoby, posilňovania demokracie a dobrej správy vecí verejných. SR pri tom stavia na svojej historickej skúsenosti a špecifickom príbehu krajiny, ktorá prešla náročným a úspešným procesom transformácie.

Legislatívne je oblasť rozvojovej spolupráce upravená zákonom č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Na rozvojovej spolupráci SR sa okrem vybraných ministerstiev podieľajú aj niektoré ústredné orgány štátnej správy, regionálne i miestne samosprávy a v neposlednom rade je jej významným aktérom aj mimovládny a súkromný sektor.

V roku 2013 uplynulo desať rokov od etablovania mechanizmu oficiálnej rozvojovej pomoci. Počas tejto dekády bolo pod logom SlovakAid implementovaných viac ako 400 projektov v takmer dvadsiatich krajinách Afriky, Ázie a Európy. Rok 2013 sa stal pre SR aj významným míľnikom, nakoľko sa stala plnoprávnym členom Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (DAC OECD). Tento krok bol nielen uznaním úsilia o budovanie kvalitného a efektívneho mechanizmu rozvojovej spolupráce SR, ale aj výzvou v ňom pokračovať.

Aktivity rozvojovej spolupráce financované zo štátneho rozpočtu SR, ktoré spĺňajú definíciu DAC OECD, sa označujú pojmom oficiálna rozvojová pomoc (Official Development Assistance – ODA), prípadne ako iné oficiálne rozvojové toky. Aktivity financované zo súkromných zdrojov, napr. zo zdrojov nadácií, charitatívnych organizácií, mimovládnych organizácií, súkromného sektora, sa označujú ako súkromné toky. Všetky uvedené rozvojové toky sú súčasťou rozvojovej spolupráce SR.

Rozvojová spolupráca SR môže mať dvojstranný (bilaterálny) alebo mnohostranný (multilaterálny) charakter. Obsah bilaterálnej rozvojovej spolupráce tvorí predovšetkým realizácia rozvojových projektov a programov v rozvojových krajinách, zatiaľ čo multilaterálna spolupráca spočíva v dobrovoľných alebo povinných príspevkoch SR do vybraných medzinárodných organizácií. V prípade SR je pomer bilaterálnej a multilaterálnej ODA 19% k 81% (údaj za rok 2013).

Strategický rámec rozvojovej spolupráce SR tvorí 5-ročná stratégia, ktorá je hlavným nástrojom plánovania rozvojovej spolupráce a definuje jej smerovanie v strednodobom výhľade. Stratégia je implementovaná každoročnými zameraniami bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktoré špecifikujú použitie disponibilných finančných prostriedkov na príslušný rok. 15. januára 2014 vláda SR schválila v poradí už tretiu Strednodobú stratégiu rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018, ktorá definuje víziu, ciele, princípy, teritoriálne i sektorové priority rozvojovej spolupráce SR na nadchádzajúce päťročné obdobie.

Rozvojová spolupráca SR sa zameriava na 10 prioritných krajín – 3 programové krajiny (Afganistan, Keňa, Moldavsko), 6 projektových krajín (Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, Ukrajina) a 1 krajinu s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami (Južný Sudán).

Vo vzťahu k sektorovým prioritám je rozvojová spolupráca SR orientovaná na nasledovných sedem oblastí:

 1. vzdelávanie – odborné vzdelávanie so zameraním na vstup na trh práce a vlastné podnikanie, vzdelávanie učiteľov, vybavenie školských zariadení;
 2. zdravotníctvo – základná zdravotná starostlivosť, výživové programy, vzdelávanie a osveta obyvateľstva v oblasti prevencie a zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie zdravotníckeho personálu;
 3. dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti – riadenie verejných financií, reforma verejného sektora, podpora právneho štátu a účasti občianskej spoločnosti na demokratických procesoch, reforma bezpečnostného sektora, aktivity civilných expertov v medzinárodnom krízovom manažmente;
 4. poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo – zavádzanie nových techník a postupov, spracovania poľnohospodárskych produktov so zameraním na ich marketing a predaj, potravinová bezpečnosť, ochrana pôdy;
 5. voda a sanitácia – zásobovanie pitnou vodou, vodné a odpadové hospodárstvo;
 6. energetika – so zameraním na energetickú bezpečnosť a alternatívne zdroje;
 7. podpora tvorby trhového prostredia a malého a stredného podnikania.

Bilaterálnu rozvojovú spoluprácu SR v rokoch 2014 – 2018 tvorí osem nosných programov:

 1. Program rozvojových intervencií
 2. Program odovzdávania transformačných skúseností
 3. Program podnikateľských partnerstiev
 4. Program humanitárnej pomoci
 5. Program vládnych štipendií
 6. Program vysielania rozvojových pracovníkov a civilných expertov do rozvojových krajín
 7. Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti v SR
 8. Program budovania kapacít

Bližšie informácie o rozvojovej spolupráci SR nájdete na webovom sídle MZVaEZ SR.