Informácie

Hlavné subjekty rozvojovej spolupráce SR

MZVaEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) je od vstupu Slovenska do OECD (2000) a Európskej únie (2004), ako aj v zmysle zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, národným koordinátorom rozvojovej spolupráce SR. Je zodpovedné predovšetkým za tvorbu politiky, koordináciu prípravy i realizácie rozvojovej spolupráce SR vrátane poskytovania humanitárnej pomoci.

SAMRS

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou MZVaEZ SR. Poslaním agentúry je zabezpečiť implementáciu oficiálnej rozvojovej pomoci SR v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými MZVaEZ SR. Agentúra bola zriadená k 1. januáru 2007. Bližšie informácie o jej činnosti nájdete na jej webovom sídle www.slovakaid.sk.

MF SR

Ministerstvo financií SR (MF SR) sa do realizácie bilaterálnej rozvojovej spolupráce zapája najmä prostredníctvom zdieľania transformačných skúseností v oblasti riadenia verejných financií (napr. program „Verejné financie pre rozvoj“). V rámci multilaterálnej rozvojovej spolupráce MF SR zabezpečuje príspevky do rozpočtu EÚ, Európskeho rozvojového fondu a poskytuje príspevky aj medzinárodným inštitúciám (Svetová banka a Európska banka pre obnovu a rozvoj). MF SR sa podieľa taktiež na vývoji systému evidencie a vykazovania rozvojových tokov.

MŠVVŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) sa podieľa na rozvojovej spolupráci formou poskytovania vládnych štipendií študentom z rozvojových krajín na verejných vysokých školách v SR a pomocou presadzovania agendy globálneho (rozvojového) vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania na Slovensku.

MV SR

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) participuje na rozvojovej spolupráci SR cez viaceré kanály, pričom aktivity koordinuje s MZVaEZ SR. MV SR poskytuje materiálnu humanitárnu pomoc, vysiela príslušníkov Policajného zboru SR do medzinárodných policajných misií EÚ a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a zabezpečuje starostlivosť o žiadateľov o azyl a azylantov na území SR.

Platforma MVRO

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) združuje 31 slovenských mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Jej hlavnou úlohou je zastupovať spoločné záujmy členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí, ovplyvňovať tvorbu politík rozvojovej spolupráce a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o otázkach rozvojovej pomoci. Platforma vznikla v roku 2003. Viac informácií nájdete na jej webovom sídle www.mvro.sk.