ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vyspelé krajiny vrátane Slovenskej republiky prejavujú solidaritu s ľuďmi v menej rozvinutých častiach sveta a cítia svoj diel zodpovednosti na riešení globálnych problémov. Slovenská rozvojová spolupráca zahŕňa všetky aktivity financované z verejných a súkromných zdrojov, ktoré prispievajú k úsiliu znížiť mieru chudoby a hľadaniu udržateľného modelu rozvoja. Je plnohodnotnou súčasťou zahraničnej politiky a napomáha plneniu jej cieľov. Slovenská republika ako člen Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) realizuje rozvojovú spoluprácu v súlade s princípmi a pravidlami Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC). Jedným z nich je transparentnosť, ktorá SR zaväzuje ku komplexnému a prehľadnému štatistickému vykazovaniu rozvojovej spolupráce. Údaje na tejto stránke vychádzajú práve zo štatistických dát každoročne zasielaných OECD.

Údaje o oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovenskej republiky za rok 2016

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 13 849 309 €
EURÓPA 3 428 527 €
AFRIKA 2 103 970 €
ÁZIA 1 163 143 €
AMERIKA 464 854 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 9 161 996 €
Sociálna infraštruktúra a služby 2 975 724 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2 684 120 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 611 409 €
Utečenci v donorských krajinách 1 444 505 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 1 068 267 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 033 322 €
Výrobné odvetvia 637 767 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 318 199 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 74 494 €

Vyplatená suma Bi-Multi

Bi / Multi Vyplatená suma
Multilaterálna 72 623 164 €
SK bilaterálna 16 899 777 €
Bilaterálna, vyhradené príspevky pre MO 3 447 307 €
Bilaterálna, všeob. príspevky pre MVO / PPP 662 719 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov - Bilaterálna ODA

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 8 994 964 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 701 289 €
Úrad ministerstva vnútra 4 448 285 €
Ministerstvo financií SR 1 771 277 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 291 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 31 538 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 286 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 5 873 €