ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vyspelé krajiny vrátane Slovenskej republiky prejavujú solidaritu s ľuďmi v menej rozvinutých častiach sveta a cítia svoj diel zodpovednosti na riešení globálnych problémov. Slovenská rozvojová spolupráca zahŕňa všetky aktivity financované z verejných a súkromných zdrojov, ktoré prispievajú k úsiliu znížiť mieru chudoby a hľadaniu udržateľného modelu rozvoja. Je plnohodnotnou súčasťou zahraničnej politiky a napomáha plneniu jej cieľov. Slovenská republika ako člen Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) realizuje rozvojovú spoluprácu v súlade s princípmi a pravidlami Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC). Jedným z nich je transparentnosť, ktorá SR zaväzuje ku komplexnému a prehľadnému štatistickému vykazovaniu rozvojovej spolupráce. Údaje na tejto stránke vychádzajú práve zo štatistických dát každoročne zasielaných OECD.

Údaje o oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovenskej republiky za rok 2015

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Spolu 15 511 776 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Spolu 15 511 776 €

Vyplatená suma Bi-Multi

Bi / Multi Vyplatená suma
Multilaterálna 61 039 303 €
SK bilaterálna 12 845 555 €
Bilaterálna, vyhradené príspevky pre MO 2 590 415 €
Bilaterálna, všeob. príspevky pre MVO / PPP 75 806 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov - Bilaterálna ODA

Poskytovateľ Vyplatená suma
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 4 991 268 €
Úrad ministerstva vnútra 3 201 304 €
Ministerstvo financií SR 2 615 292 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 266 739 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 567 463 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 661 312 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 092 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 69 306 €
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 500 €
Úrad jadrového dozoru SR 1 500 €