ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vyspelé krajiny vrátane Slovenskej republiky prejavujú solidaritu s ľuďmi v menej rozvinutých častiach sveta a cítia svoj diel zodpovednosti na riešení globálnych problémov. Slovenská rozvojová spolupráca zahŕňa všetky aktivity financované z verejných a súkromných zdrojov, ktoré prispievajú k úsiliu znížiť mieru chudoby a hľadaniu udržateľného modelu rozvoja. Je plnohodnotnou súčasťou zahraničnej politiky a napomáha plneniu jej cieľov. Slovenská republika ako člen Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) realizuje rozvojovú spoluprácu v súlade s princípmi a pravidlami Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC). Jedným z nich je transparentnosť, ktorá SR zaväzuje ku komplexnému a prehľadnému štatistickému vykazovaniu rozvojovej spolupráce. Údaje na tejto stránke vychádzajú práve zo štatistických dát každoročne zasielaných OECD.

Údaje o oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovenskej republiky za rok 2013

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 5 330 643 €
EURÓPA 4 078 513 €
AFRIKA 1 454 831 €
ÁZIA 1 354 597 €
AMERIKA 60 670 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Social infrastructure and services 3 733 179 €
UNALLOCATED/ UNSPECIFIED 2 436 766 €
GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY 2 197 298 €
ADMINISTRATIVE COSTS OF DONORS 1 658 151 €
REFUGEES IN DONOR COUNTRIES 743 481 €
HUMANITARIAN AID 698 703 €
Production sectors 452 457 €
MULTISECTOR/CROSS-CUTTING 173 376 €
OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES 110 791 €
Economic infrastructure and services 61 552 €
COMMODITY AID AND GENERAL PROGRAMME ASSISTANCE 13 500 €

Vyplatená suma Bi-Multi

Bi / Multi Vyplatená suma

Vyplatená suma podľa poskytovateľov - Bilaterálna ODA

Poskytovateľ Vyplatená suma
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 793 969 €
Ministerstvo financií SR 2 586 517 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 353 169 €
Úrad ministerstva vnútra 1 942 608 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 521 901 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 34 533 €
Úrad jadrového dozoru SR 22 500 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 20 000 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 4 057 €