Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Dobrovoľný príspevok MOF 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2015 10 665 € Fa search plus
Dobrovoľný príspevok WFP 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2015 300 000 € Fa search plus
Pristúpenie SR k 17. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2015 2 660 000 € Fa search plus
Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2015 80 000 € Fa search plus
Príspevok CITES 2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2015 9 528 € Fa search plus
Príspevok DCAF2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ženevské centrum pre kontrolu demokracie a ozbrojených síl 2015 5 000 € Fa search plus
Príspevok EPPO 2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2015 27 220 € Fa search plus
Príspevok FAO 2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2015 215 806 € Fa search plus
Príspevok IAEA - TCF 2015 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2015 115 165 € Fa search plus
Príspevok IAEA 2015 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2015 168 983 € Fa search plus
Príspevok ILO 2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 2015 374 964 € Fa search plus
Príspevok IOM 2015 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2015 77 315 € Fa search plus
44 záznamov (stránka 1 z 4)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 40 520 000 €
Európska komisia - Európsky rozvojový fond 7 140 000 €
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 5 981 765 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2 660 000 €
OSN 742 167 €
Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 545 095 €
Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 470 378 €
Rada Európy 447 856 €
Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 374 964 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 317 823 €
Svetový potravinový program 300 000 €
Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 237 984 €
Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 215 806 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 205 333 €
Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj 200 522 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 168 983 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 115 165 €
Program OSN pre životné prostredie 99 165 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 80 000 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 77 315 €
Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 27 220 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 26 485 €
Svetová poštová únia 16 693 €
OECD Rozvojové centrum 16 663 €
Konvencia na boj proti dezertifikácii 12 820 €
Medzinárodná organizácia Frankofónie 10 665 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 10 000 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 9 528 €
Ženevské centrum pre kontrolu demokracie a ozbrojených síl 5 000 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 3 908 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov - Bilaterálna ODA

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 56 381 765 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 525 885 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 545 095 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 374 964 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 364 539 €
Úrad jadrového dozoru SR 284 148 €
Ministerstvo životného prostredia SR 237 984 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 200 522 €
Úrad ministerstva vnútra 77 315 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 178 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 908 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
Kľúčové prispevky multilaterálnym inštitúciám 61 039 303 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Grantová podpora s výnimkou reorganizácie dlhu (vrátane typov podobných grantu) 61 039 303 €