Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) 2017 10 400 € Fa search plus
Dobrovoľný príspevok MOF 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2017 10 987 € Fa search plus
Dobrovoľný príspevok pre WFP 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2017 213 245 € Fa search plus
Dobrovoľný príspevok pre WFP 2017/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2017 200 000 € Fa search plus
EBOR - Fond E5P Ministerstvo financií SR Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) 2017 200 000 € Fa search plus
EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť Ministerstvo financií SR Európska investičná banka 2017 2 000 000 € Fa search plus
Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2017 0 € Fa search plus
Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2017 0 € Fa search plus
Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2017 80 000 € Fa search plus
Príspevok DCAF2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2017 55 000 € Fa search plus
Príspevok EPPO 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2017 26 570 € Fa search plus
Príspevok FAO 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2017 343 203 € Fa search plus
87 záznamov (stránka 1 z 8)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 50 770 000 €
Európska komisia - Európsky rozvojový fond 12 603 016 €
Európska investičná banka 2 000 000 €
OSN 1 348 840 €
Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 723 937 €
Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 714 149 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 628 614 €
Agentúry, fondy alebo komisie OSN 550 000 €
Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 487 810 €
Rada Európy 445 464 €
Svetový potravinový program 413 245 €
Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 343 203 €
Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 339 458 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 300 624 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 283 062 €
Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 252 162 €
Rozvojový program OSN 215 000 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 210 000 €
Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) 200 000 €
Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN 200 000 €
Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj 193 432 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 170 039 €
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) 145 800 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 130 769 €
Detský fond OSN 110 000 €
Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 100 000 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 80 000 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 55 000 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 47 293 €
Program OSN pre životné prostredie 46 153 €
Dobrovoľný fond OSN pre obete mučenia 30 000 €
Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 26 570 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe 25 000 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 24 613 €
Svetová poštová únia 18 784 €
OECD Rozvojové centrum 18 313 €
Úrad OSN pre drogy a kriminalitu 15 000 €
Demokratický fond OSN 15 000 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 11 913 €
Konvencia na boj proti dezertifikácii 11 829 €
Medzinárodná organizácia Frankofónie 10 987 €
Populačný fond OSN 5 000 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 4 288 €
Svetová meteorologická organizácia 3 566 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj 0 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 65 623 016 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 442 796 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
Úrad ministerstva vnútra 428 614 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 381 602 €
Ministerstvo životného prostredia SR 349 174 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
Úrad jadrového dozoru SR 300 808 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 10 400 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
Core contributions to multilateral institutions 74 327 933 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Grantová podpora s výnimkou reorganizácie dlhu (vrátane typov podobných grantu) 74 327 933 €