Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok do ITL UN FCCC 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2018 1 569 € Fa search plus
Príspevok UNESCO World Heritage Fund 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2018 4 321 € Fa search plus
Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2018 4 321 € Fa search plus
Príspevok do UNECSO IFCD 2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2018 4 500 € Fa search plus
Príspevok UNFPA 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Populačný fond OSN 2018 5 000 € Fa search plus
Príspevok do Rozvojevej banky Rady Európy 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2018 5 432 € Fa search plus
Príspevok do mierových misií MINURSO 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 7 396 € Fa search plus
Príspevok do mierových misií MINURSO 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 7 649 € Fa search plus
Príspevok CITES 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2018 8 063 € Fa search plus
Príspevok Kjótsky protokol 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2018 8 704 € Fa search plus
Príspevok na prevádzku kancelárie IOM v BA 2018 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2018 9 958 € Fa search plus
Príspevok UNHCR 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 2018 10 000 € Fa search plus
78 záznamov (stránka 1 z 7)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 52 750 000 €
Európska komisia - Európsky rozvojový fond 16 511 800 €
OSN 5 552 939 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj 3 956 004 €
Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 3 656 920 €
Rada Európy 1 141 403 €
Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 685 279 €
Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 672 460 €
Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 668 128 €
Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 525 846 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 518 013 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 454 319 €
Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 327 459 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 279 868 €
Rozvojový program OSN 256 000 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 215 691 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 136 739 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 131 924 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 118 050 €
Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 100 000 €
Svetová meteorologická organizácia 90 028 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 80 000 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 50 000 €
Demokratický fond OSN 50 000 €
Program OSN pre ľudské sídla 50 000 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 47 293 €
Program OSN pre životné prostredie 46 433 €
Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN 34 000 €
Centrálny fond reakcie na mimoriadne udalosti 30 000 €
Fond OSN na budovanie mieru (Blok 1: len pružné príspevky) 30 000 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe 30 000 €
Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 26 690 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 20 000 €
Svetový potravinový program 12 402 €
Konvencia na boj proti dezertifikácii 11 828 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 10 000 €
Detský fond OSN 10 000 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 8 063 €
Populačný fond OSN 5 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 73 297 804 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 11 768 351 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 723 797 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
Úrad ministerstva vnútra 215 691 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
Core contributions to multilateral institutions 89 300 579 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Grantová podpora s výnimkou reorganizácie dlhu (vrátane typov podobných grantu) 89 300 579 €