Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ

Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Tbilisi, GE
  Zemepisná dĺžka 44.83368
  Zemepisná šírka 41.69411
Dátum zazmluvnenia záväzku 29.12.2016
Dátum ukončenia záväzku 31.05.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Projekt je zameraný na harmonizáciu analytických metód používaných na stanovenie prioritných zlúčenín uvedených v Rámcovej smernici o vode (2013/39/EÚ) v povrchových vodách ako aj zohľadnenie rámcovej smernice o morskej stratégii (2008/56/ES). Hlavným cieľom projektu je zavedenie analytických metód plne kompatibilných s požiadavkami na kvalitu poskytovaných dát aj s prihliadnutím na prístrojové vybavenie partnerskej organizácie. V rámci predkladaného projektu sa vyškolia pracovníci agentúry životného prostredia, ktorí by mali byť ďalej schopní reagovať na plánované novelizácie legislatív týkajúcich sa životného prostredia ako aj samostatne napĺňať požiadavky EÚ pri vytváraní tzv. zoznamov špecifických znečisťujúcich zlúčenín pre Gruzínsko.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 0 € 0 €
2017 50 082 € 40 066 €
2018 0 € 10 273 €
Spolu 50 082 € 50 339 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika sektora vodného hospodárstva a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ 50 339 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región