Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Gruzínsko na európskej ceste – Zdieľanie slovenských skúseností

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt GLOBSEC
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 13.08.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.03.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Predkladaný projekt má ambíciu zabezpečiť kofinancovanie projektu „Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA and SME Strategy Implementation“ podporeného z prostriedkov European Neighbourhood Instrument (ENI), ktorý je implementovaný od 12.4.2017 do 12.4.2019 v Gruzínsku (ďalej len GEO) medzinárodným implementačným konzorciom. Žiadateľ SlovakAid projektu je slovenským partnerom projektu. Hlavným cieľom projektu je „posilniť kapacity gruzínskych organizácií občianskej spoločnosti (ďalej len CSOs) a BSOs (Business Supporting Organizations) v rámci procesu implementácie dohody EÚ a Gruzínska o ‘Posilnenej a všeobecnej zóne voľného obchodu‘ (Deep and Comprehensive Free Trade Area – ďalej len DCFTA), a to so zreteľom na potreby malých a stredných podnikov (ďalej len MSP/SMEs) v regiónoch krajiny.“ Pre dosiahnutie tohto cieľa sú v rámci projektu implementované aktivity zamerané na zvyšovanie kapacít CSOs a MSP prostredníctvom tréningov v regiónoch krajiny o tom, čo vlastne DCFTA prináša GEO a ako môžu z jej implementácie benefitovať MSP. DCFTA so sebou prináša veľké množstvo zmien, mnohé z nich veľmi technického charakteru, o ktorých nemajú zástupcovia cieľových skupín (CSOs a MSP/SMEs) dostatočné, prípadne len veľmi skreslené informácie. Z tohto pohľadu je potrebné im poskytnúť relevantné informácie doplnené o praktické skúsenosti zo Slovenska. Okrem toho je súčasťou projektu aj zavedenie inštitucionalizovaného mechanizmu spätnej väzby z regiónov smerom k decíznej sfére – keďže v prípravnej fáze projektu bol tento vzťah identifikovaný ako slabina. Nové normy a legislatíva vyplývajúca z DCFTA sú prijímané autoritatívne - systémom zhoda – dolu (top – down approach) a zatiaľ nie sú vybudované mechanizmy spätnej väzby, ktoré by zhromažďovali skúsenosti s implementáciou nových noriem a regulácii, či identifikovali prípadné problémy s implementáciou DCFTA v jednotlivých regiónoch. Predkladaný SlovakAid projekt predpokladá realizáciu 2 projektových aktivít v priebehu implementačného obdobia (1.10.2018 – 30.3.2019): Študijný pobyt na Slovensku pre zástupcov gruzínskych CSOs a MSP s cieľom zdieľať slovenské skúsenosti s tranzíciou a adaptovaním sa slovenského malého a stredného podnikania na spoločný európsky trh. Druhou aktivitou budú stretnutia (2) Centrálneho poradného panelu pre DCFTA, ktoré sa uskutočnia v Tbilisi, Gruzínsko. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť zástupcom gruzínskej decíznej sféry zo štátnych inštitúcií spätnú väzbu od zástupcov CSOs a MSP z regiónov ohľadne progresu implementácie DCFTA a prípadných problémoch s tým spojenými.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 34 909 € 31 418 €
2019 0 € 3 491 €
Spolu 34 909 € 34 909 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Služby a inštitúcie podpory obchodu 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Gruzínsko na európskej ceste – Zdieľanie slovenských skúseností voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Gruzínsko na európskej ceste – Zdieľanie slovenských skúseností 34 909 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región