Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník 1 pre Ugandu - Buikwe

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Uganda
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Buikwe, UG
  Zemepisná dĺžka 33.01056
  Zemepisná šírka 0.3375
Dátum zazmluvnenia záväzku 02.08.2017
Dátum ukončenia záväzku 15.09.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Dobrovoľník sa bude zúčastňovať na dennom chode kliniky a centra a realizácii sociálneho programu, kde participuje na úlohách supervízie pacientov a klientov, ktorí prichádzajú na ošetrenie, robia neformálne vzdelávanie (základné návyky, hygiéna, stravovanie a pod.), organizujú hry pre detských pacientov/klientov v programe, participujú na projektovom manažmente, plánovaní, realizácii čiastkových úloh stanovených na obdobie ich pobytu. Ďalšia skupina dobrovoľníkov pripravuje tzv. health talks, diskusie, športové podujatia a tvorivé stretnutia (každý deň v týždni so zameraním na inú skupinu recipientov: deti, adolescenti, tehotné ženy, otcovia, starí ľudia a ľudia s chronickými ochoreniami, svojpomocné skupiny HIV infikovaných pacientov). Dobrovoľníci sa zúčastňujú na kreovaní PR materiálov, umeleckých diel vytváraných klientmi programu pre miestnu komunitu a ďalšie peer skupiny. Zúčastňujú sa aj na tzv. outreachoch (výjazdoch do ťažko prístupných oblastí na mesačnej báze) ako aj do škôl v ktorých sú umiestnené siroty a deti sponzorované z programu adopcia na diaľku. Dobrovoľníci participujú aj na zbere a triedení výskumných dát a vzdelávacom programe (napr. angličtina, počítačová gramotnosť a pod. pre klientov programu a miestnych zamestnancov). Dobrovoľník bude mať možnosť sa stretávať s predstaviteľmi ďalších mimovládnych organizácií v Rwande zameraných na sociálne aktivity, kde si bude vymieňať skúsenosti z jednotlivých činností. Hlaným cieľom pôsobenia slovenského dobrovoľníka je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pri realizácii konkrétnych projektových aktivít v rozvojovej krajine. Dôležitým aspektom je aj to, že dobrovolník bude pôsobiť v multi-kulturálnom priestore. Dobrovoľník bude aktualizovať fotografie a informácie o deťoch a projekte, ktoré budú použité pri propagácii slovenskej rozvojovej pomoci. Dôležitou súčasťou projektu budú aj ponávrataové aktivity, kde bude dobrovoľník prezentovať slovenaskej verejnosti svoje skúsenosti z pobytu v Ugande a dobrovoľnícky program. Pobyt dobrovoľníka bude profylovaný na participáciu: Na sociálny program supervízie pacientov a klientov, zbere dat a vzdelávacích programoch, na adopciu na diaľku, fundraising, komunikáciu so sponzormi, plánovanie ročného rozpočtu, plánovanie na odovzadávanie kompetencii lokálnym zamestnancom, Projekt poskytuje dostatočný priestor na aktívnu prácu pre viacerých dobrovoľníkov súčasne a disponuje dostatočnými infraštruktúrnymi a ubytovacími kapacitami na ich pôsobenie.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 14 400 € 11 520 €
Spolu 14 400 € 11 520 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Základné životné zručnosti pre mládež a dospelých 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník 1 pre Ugandu - Buikwe voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník 1 pre Ugandu - Buikwe 11 520 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región