Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Sarajevo, BA
  Zemepisná dĺžka 18.35644
  Zemepisná šírka 43.84864
Dátum zazmluvnenia záväzku 24.09.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.08.2020
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Projekt je zameraný na zabezpečenie bezpečnej a kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov kantónu Sarajevo. Projekt bude realizovaný v dvoch rovnako významných aktivitách. Prvou bude harmonizácia a zavedenie analytických metód používaných na hodnotenie organických ukazovateľov kvality pitnej vody v zmysle Rámcovej smernici o pitnej vode (98/83/EC) so zohľadnením plánovanej revízie v roku 2018 v úrade štátneho dozoru kvality distribuovanej pitnej vody. V rámci tejto aktivity sa vyškolia pracovníci Úradu verejného zdravotníctva kantónu Sarajevo na súčasné požiadavky na analytické metódy používané pre hodnotenie kvality pitnej vody. Napriek tomu, že v Kantóne Sarajevo sa nachádza dostatočné množstvo zdrojov vody, len málo z nich je v súčasnosti použiteľných pre výrobu a distribúciu pitnej vody. Bohužiaľ, v ani jednom z týchto zdrojov sa nevykonávajú monitorovacie a regulárne analýzy na skríning a stanovenie organických polutantov. Preto bude druhá časť projektu zameraná na identifikáciu organických zlúčenín prítomných v existujúcich a potenciálnych zdrojoch pitnej vody v Sarajeve, čím urobí prvý významný krok k lokalizácii nových zdrojov pitnej vody pre obyvateľov kantónu Sarajevo.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 67 440 € 33 720 €
Spolu 67 440 € 33 720 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zachovanie vodných zdrojov (vrátane zberu údajov) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo 33 720 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región